ШКОЛА І-III СТУПЕНІВ №111
ІМЕНІ С.А. КОВПАКА
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
Контактна інформація
тел.: +38 044 574 40 12
факс:  +38 044 574 38 56
e-mail: school_nu_111@ukr.net

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

школи І-ІІІ ступенів № 111

   ім. С.А. Ковпака

        ___________ Юрченко В.С.

_____________2021 р.

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 111 ім. С.А. КОВПАКА

ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1 – 2 КЛАС

 

 

 

 

 

Схвалено

на засіданні

педагогічної ради

(протокол № _1

від 30.08. 2021)

 

 

 

Освітня програма

школи І ступеня

 

Загальні положення освітньої програми

Освітня програма школи І ступеня складена на основі Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019р. № 1272 «Про затвердження типової освітньої програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»

Освітня програма школи І ступеня розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» та рішення колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 2/2-2 від 22.02 2018 року).

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Початкова освіта – це перший обов’язковий ступінь здобуття повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій. Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1-2 класи і 3-4 класи, які враховують вікові особливості дітей та потреби їхнього актуального і перспективного розвитку.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і пізнавальних потреб, формування загальнокультурних і морально-етичних цінностей, оволодіння ключовими і предметними компетентностями та наскрізними вміннями, необхідними життєвими і соціальними навичками, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві та продовження навчання в основній школі.

Освітню програму для 1 класів відповідно до Закону України «Про освіту», проекту Державного стандарту початкової освіти. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із урахуванням таких принципів:

-        дитиноцентрованості і природовідповідності;

-        узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

-        науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

-        наступності і перспективності навчання;

-        логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

-        можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

-        взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-        творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

-        адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування в учнів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного 2 здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень;

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння:

читання з розумінням;

уміння висловлювати власну думку усно і письмово;

критичне та системне мислення;

здатність логічно обґрунтовувати позицію;

творчість;

ініціативність;

вміння конструктивно керувати емоціями;

оцінювати ризики, приймати рішення;

розв'язувати проблеми;

здатність співпрацювати з іншими людьми.

Наскрізні вміння слугують підставою для інтеграції освітніх галузей.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації освітньої програми будуть використовцватися внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприятимуть цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження індивідуального розвитку учнів у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для учнів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів просування конкретного учня у навчанні, а визначення особистих результатів учнів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі учні опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє стимулюванню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції у знаннях, уміннях, навичках.

Навчальні досягнення учнів у 1-2 класів підлягають формувальному (вербальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати освітній розвиток учнів; вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку дитини; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати до прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, відсутність побоювання помилитися, переконання у власних можливостях і здібностях.

Освітня програма визначає:

-           загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;

-         вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

-         перелік, зміст, тривалість і взаємозвязок освітніх галузей та предметів, дисциплін, логічну послідовність їх вивчення;

-         форми організації освітнього процесу;

-         опис та інструменти внутрішнього забезпечення якості освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Гранично допустиме тижневе навантаження для учнів 1 класу – 23 години на тиждень, учнів 2 класу – 25 годин на тиждень.

Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

підсилення предметів інваріантної складової : 1 клас – «Українська мова» (навчання грамоти ), 2 клас – «Математика». Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями,  визначеними Державним стандартом початкової освіти.

 

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Перелік та пропонований зміст освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мовно-літературна

Іншомовна (Англійська мова)

Математична

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Технологічна

Інформаційна

Мистецька (образотворче мистецтво, музичне мистецтво)

Фізкультурна

 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Навчальний план

 

Назва освітньої галузі

Предмет

1 А,Б,В,Г,Д класи

2 А,Б,В,Г,Д класи

 

Інваріантний складник

 

Мовно-літературна

Українська мова. Навчання грамоти

7

7

Іншомовна

Англійська мова

2

3

Математична

Математика

4

4

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Я досліджую світ

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

Інформатична

Інформатика

-

1

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

Музичне мистецтво

1

1

Фізкультурна*

Фізична культура

3

3

Усього

 

22

24

 

Варіативний складник

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Індивідуальні консультації з української мови (навчання грамоти)

математика

1

 

 

 

 

 

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

 

23

25

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

 

20

22

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

 

23

25

         

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

Директор школи                                      Валентина ЮРЧЕНКО