ШКОЛА І-III СТУПЕНІВ №111
ІМЕНІ С.А. КОВПАКА
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
Контактна інформація
тел.: +38 044 574 40 12
факс:  +38 044 574 38 56
e-mail: school_nu_111@ukr.net

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                             Директор ________ Юрченко В.С.

                                                             __________ 2021            

 

                                                                         

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №111 ІМ.С.А.КОВПАКА

ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 10 - 11  клас

 

 

 

 

 

                                                                            Схвалено

                                                                                на засіданні

                                                                                          педагогічної ради

                                                                               (протокол №1

                                                                                       від 30 серпня 2021)

                                                                                        

 

 Освітня програма

школи  ІІІ ступеня

 

1.     Загальні положення  

 Освітня програма школи складена на основі  Типової  освітньої програми, затвердженої  наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої  освіти ІІІ ступеня» (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464).

 Освітня програма школи  ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

 Освітня програма профільної середньої освіти  окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти .

 Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які натепер подані в рамках навчальних планів (таблиці 1);

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в таблиці 2; пропонований зміст окремих предметів, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

2.     Загальний обсяг навчального навантаження,  орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти  для 10-11 класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів– 1330 годин/навчальний рік., для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.  Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані школи ІІІ ступеня.

Навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Державного стандарту. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

Школа для складання власного навчального плану вибрала запропонований другий варіант організації освітнього процесу.

Другий варіант (таблиця 1) містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист України».

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. У 10-А, 11-А  класах – інформатика, мистецтво, в 10-Б, 11-Б класах - інформатика, технології.

Частину навчальних годин обох варіантів навчальних планів призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль навчання формується закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

- профільні предмети (їх перелік з орієнтовною кількістю тижневих годин подано в таблиці 2), що вивчаються на профільному рівні;

- курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси.

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання приймає школа, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу тощо.

У процесі складання власного навчального плану  було враховано, що:

профіль навчання передбачає можливість вивчення профільних предметів з різних освітніх галузей;

кількість годин для вивчення профільного предмета складається з кількості годин, відведених навчальним планом закладу освіти на вивчення відповідних базових предметів, і кількості годин, передбачених на профільні предмети;

у разі залишку навчальних годин, передбачених на вивчення профільних предметів, школа може використовувати їх для збільшення кількості годин на вивчення базових предметів, для вивчення спеціальних і факультативних курсів.

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним профілем навчання.  Учні, які навчаються за профілем математичного спрямування, можуть удосконалювати свої знання з української мови, а учні, які здобувають освіту за певним суспільно-гуманітарним профілем, можуть розширювати свою знання з математики, опановуючи відповідний факультативний курс. Факультативні курси реалізуються за рахунок додаткових годин, передбачених планом.

Школа  при складанні своїх навчальних планів  збільшила кількість годин на вивчення базових або профільних предметів за рахунок додаткових годин.

З метою уникнення одногодинного тижневого вивчення певного предмета або курсу школа  планує його вивчення концентровано (впродовж навчального року).

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їхнє навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у школі за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

 

3.     Очікувані результати навчання здобувачів освіти, зміст

навчальних предметів, логічна послідовність їх вивчення.

 

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями: мови і літератури; суспільствознавство; мистецтво; математика; природознавство; технологія; здоров'я і фізична культура. Зміст кожної освітньої галузі структурується та реалізується за навчальними предметами. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України. Перелік програм подано в таблиці 3. Тексти навчальних програм розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України.

В рамках навчальних програм подано: очікувані результати навчання (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти); пропонований зміст предмета; реалізації в змісті предмета наскрізних змістових ліній; внесок предмета у формування ключових компетентностей (компетентнісний потенціал предмета). Типова освітня програма забезпечує досягнення учнями/ученицями результатів навчання, визначених Державним стандартом, і ключових компетенцій, визначених Законом України «Про освіту».

 

4. Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісний підхід, який передбачає постійне включення учнів до різних видів навчальнопізнавальної діяльності, а також практична спрямованість процесу навчання. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому: процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв' язків і наскрізних змістових ліній. Навчання за наскрізними змістовими лініями  реалізується насамперед через: організацію освітнього середовища; окремі предмети, роль яких при навчанні за наскрізними лініями різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов'язаний із конкретною змістовою лінією; предмети за вибором; роботу в проектах; позаурочну навчальну роботу і роботу гуртків.

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожного предмета, досяжні, якщо використовувати діяльнісний підхід, проблемне навчання, проектні технологн, ситуаційні вправи, інтерактивні форми, роботу в парах/групах змінного складу тощо.

Формами організації освітнього процесу можуть бути різні типи уроків, практичні заняття, семінари, конференції, заліки, співбесіди, проєкти (дослідницькі, інформаційні, мистецькі), сюжетно-рольові ігри, екскурсії, віртуальні подорожі тощо.

Вибір форм і методів навчання вчитель/вчителька визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення  конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011p. № 329 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11 травня 2011 р. за № 566/19304) та Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21серпня 2013 р. № 1222.

 

5. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.

Здобувати профільну середню освіту можуть особи, які завершили здобуття базової середньої освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Таблиця 1

                  до освітньої програми

Навчальний план

для 10-11 класів

 

Предмети

 

Кількість годин

на тиждень у

 класах

10-А

10-Б

11-А

11-Б

Базові предмети

27+5

27+5

 

   26+5

26+5

 

Українська мова

2

2+2

2+2

2

Українська  література

2

2+2

2+2

2

Зарубіжна література

1

1

1

1

Іноземна мова

2

2

3

3

Історія України 

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Громадянська освіта

2

2

          -

      -

Математика( алгебра і початки аналізу, геометрія)

 

3+1

 

3+1

       

 

 Алгебра

 Геометрія

2+3

1+2

 

 

2+3

1+2

Біологія і екологія

2

2

2

2

Географія

1,5

1,5

1

      1

Фізика

3

3

3

3

Астрономія

 

 

1

1

Хімія

1,5

1,5

2

2

Фізична культура

3

3

3

3

Захист України

1,5

1,5

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

 

 

 

 

Інформатика

1

1

1

1

Технології

1

 

 

1

Мистецтво

 

1

1

 

Додаткові години:

Факультативи:

Стилістика української мови.

Розв`язування задач з хімії

Становлення української державності

Використовуйте англійську

 

 

       1

 1

 

       

 

 

       1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

1

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

33

33

Разом

36

36

       36

     36

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

38

38

    Директор                                      Валентина  ЮРЧЕНКО

                                                                                         

                                                                              

                                                                                                  Таблиця 2

                  до освітньої програми

 

 

 Кількість навчальних годин для профільних предметів

 

Профільний предмет

Кількість годин на тиждень

10-Б, 11-А клас

10-А, 11-Б клас

Українська мова

 

4

 

Українська література

 

4

 

Алгебра

 

 

5

Геометрія

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Таблиця 3

                          до освітньої програми

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

 

№ п/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

 

 

Освітня галузь Мова і література

 

 

1.      

Українська мова (10-Б,11-Б клас)

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.2017  1407

 

2.      

Українська мова (10-А, 11-А клас)

Профільний рівень

Затверджено

Мііністерством

освіти і науки України»

наказ МОН від 23.10.20171407

 

3.      

Українська література (10-Б,11-Б клас)

Рівень стандарту

 Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.2017  1407

 

 

4.      

Українська література (10-А, 11-А клас)

Профільний рівень

Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.2017  1407

 

 

5.      

Зарубіжна література

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.2017  1407

 

 

6.      

Англійська мова

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки У країни»

наказМаНвід23.10.2017 № 1407

 

 

Освітня галузь «Суспільствознавство»

 

Ї

7.      

Історія України

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.20171407, зі змінами           ( наказ МОН від 21.02.2019)

 

 

8.      

Всесвітня історія

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.20171407, зі змінами           ( наказ МОН від 21.02.2019)

 

 

9.      

Громадянська освіта (інтегрований курс)

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України»

наказ МОН від 23.10.20171407

 

                            

                                  Освітня галузь «Математика)

 

10.       

Математика  (алгебра і початки аналізу та геометрія) (10-А,11-А клас)

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України»

наказ МОН від 23.10.20171407

 

 

 

програм  внесені

11.       

Математика  (10-Б, 11-Б клас)

Профільний рівень

Затверджено Міністерством

освіти і науки України»

наказ МОН від 23.10.20171407

 

                      

                         Освітня галvзь «Природознавство»

 

 

12.       

Географія

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.2017  1407

 

13.       

Біологія і екологія

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.2017  1407

 

14.       

Фізика.  Астрономія

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.2017  1407

 

15.       

Хімія

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.2017  1407

 

 

                               Освітня галузь «Технології»

 

16.       

Інформатика

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.2017  1407

 

17.       

Технології

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.2017  1407

 

                    

                             Освітня галузь  «Мистецтво»

 

18.       

Мистецтво

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.2017  1407

 

                   Освітня галvзь «Здоров'я і фізична кvльтура»

 

19.       

Фізична культура

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.2017  1407

 

20.       

Захист Вітчизни

Рівень стандарту

Затверджено Міністерством

освіти і науки України

наказ МОН від 23.10.2017  1407