ШКОЛА І-III СТУПЕНІВ №111
ІМЕНІ С.А. КОВПАКА
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
Контактна інформація
тел.: +38 044 574 40 12
факс:  +38 044 574 38 56
e-mail: school_nu_111@ukr.net

Освітня програма 5 клас

 

 

                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                   Директор __________ Юрченко В.С.

                                                             __________ 2022            

             

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №111 ІМ.С.А.КОВПАКА ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

АДАПТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ

5 КЛАСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Схвалено

                                                                                на засіданні

                                                                                          педагогічної ради

                                                                                   (протокол № 1

                                                                                       від  31.08. 2022)

 

 

 

1. Загальні положення

 Освітня програма розроблена на основі Державного стандарту базової середньої освіти (далі – Державний стандарт), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898.

Освітня програма визначає:

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою базової середньої освіти;

- загальний обсяг навчального навантаження на адаптаційному циклі та циклі базового предметного навчання (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання.

         Освітня програма включає:

- варіанти типових навчальних планів;

- перелік модельних навчальних програм;

- рекомендовані форми організації освітнього процесу;

- опис інструментарію оцінювання.

Під час розроблення освітньої програми враховано гарантовані державою права щодо академічної, організаційної, фінансової і кадрової автономії школи, а також права педагогічних працівників на академічну свободу.

Відповідно до Закону України «Про освіту» метою повної загальної

середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується через формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній

людині для успішної життєдіяльності.

Для реалізації мети повної загальної середньої освіти, а також належної організації освітнього процесу школа розробляє та використовує в освітній діяльності освітню програму. Вона розроблена окремо для кожного рівня (циклу) повної загальної середньої освіти. Відповідне рішення приймає педагогічна рада закладу освіти.

Освітня програма школи, розроблена на основі Типової освітньої програми, відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Освітня програма:

- відповідає структурі Типової освітньої програми та визначеним нею

вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою закладу освіти;

- визначає (в обсязі не меншому ніж встановлено Типовою освітньою

програмою) загальний обсяг навчального навантаження на адаптаційному циклі та циклі базового предметного навчання (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;

- містить навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів Типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім української мови та фізичної культури) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими навчальними предметами;

- містить перелік модельних навчальних програм, що використовуються

закладом освіти в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому, ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами;

- опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання.

 

2. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою

програмою

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття відповідного рівня повної загальної середньої освіти, досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти).

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року.

Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів.

Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

3. Загальний обсяг навчального навантаження на адаптаційному циклі базової середньої освіти та циклі базового предметного навчання базової середньої освіти, його розподіл між освітніми галузями за роками навчання

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-х класів

(адаптаційний цикл базової середньої освіти) для школи (додаток 1).

Гранично допустиме навчальне навантаження для учнів 5-6-х класів школи складає 2065 годин/навчальний рік (28 годин на тиждень для 5 класу). Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані  школи.

Розподіл навчального навантаження здійснено за освітніми галузями та роками навчання.

Рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за освітніми галузями та роками навчання визначено відповідно до базових навчальних планів (додаток 23 Державного стандарту).

4. Типові навчальні плани

Типові навчальні плани (додатки 3, 4) містять:

- орієнтовний перелік предметів та інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, а також орієнтовний перелік міжгалузевих інтегрованих курсів;

- рекомендований розподіл навчального навантаження за роками навчання між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для вивчення;

- додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за

вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

Заклад освіти визначає перелік навчальних предметів та/або інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, а також предмети/курси варіативного освітнього компоненту з урахуванням освітніх потреб учнів, що відображається у навчальному плані освітньої програми закладу освіти.

Навчальне навантаження у типових навчальних планах орієнтоване на

«рекомендований» навчальний час, визначений базовим навчальним планом Державного стандарту для вивчення певної освітньої галузі на адаптаційному та предметному циклах навчання базової середньої освіти.

Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих курсів заклад освіти визначає самостійно з урахуванням навчального навантаження на відповідні навчальні предмети у типовому навчальному плані.

Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі, відповідно до пункту 26 Державного стандарту, визначає заклад освіти в межах заданого діапазону «мінімального» та «максимального» навчального навантаження. Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі заклад освіти може зменшувати, включно до мінімального показника.

Різниця між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин (резерв навчальних годин) у кожній освітній галузі може бути перерозподілена закладом освіти між освітніми компонентами цієї освітньої галузі або на інші освітні галузі, а також на вибіркові освітні компоненти (незалежно від освітньої галузі). Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі закладо світи може збільшувати, включно до   максимального показника, з урахуванням перерозподілу різниці між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин інших освітніх галузей.

Кількість навчальних годин, визначена у навчальному плані на вивчення вибіркових освітніх компонентів, не включається до максимального показника навчального навантаження, передбаченого на ту чи іншу освітню галузь.

Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, що відображається в освітній програмі закладу додаткові години розподілені для проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей у навчальному плані закладу загальної середньої освіти не  перевищує загальнорічної кількості навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи), визначеної базовим навчальним планом, з дотриманням вимог гранично допустимого річного навчального навантаження.

Навчальний план школи  ґрунтується на додатку 1 до Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (Загальний обсяг навчального навантаження для закладів із навчанням українською мовою) та орієнтуватися на рекомендований розподіл навчальних годин між обов’язковими освітніми компонентами. У  навчальному плані школи тижневе навчальне навантаження розподілено між освітніми галузями таким чином:

Мовно-літературна освітня галузь 

1. Для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Тижневе навчальне навантаження складає 11 годин, які розподілені на вивчення таких навчальних предметів:

  • українська мова – 4 години;
  • українська література – 2 години;
  • зарубіжна література – 1,5 години;
  • іноземна мова – 4 години.

Діапазон навчального навантаження становить від 10 до 13 годин, резерв – 1 година.

Математична освітня галузь (Математика) – 5 годин

Діапазон навчального навантаження становить від 4 до 6 годин, резерв - 1 година

Природнича освітня галузь – 2 години

За вибором закладу освіти навчальні години розподілені на вивчення інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» 

  • Діапазон навчального навантаження становить від 1,5 до 3 годин, резерв – 0,5 години. 

 

Соціальна і здоров'язбережувальна освітня галузь –2 години

Кількість годин розподілено на вивчення:

  • інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» – 1 година; 
  • Етики/Культури добросусідства /  – 1 годин.
  • Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 3 годин, резерв – 0,5 години. 

Громадянська та історична освітня галузь (Вступ до історії України та громадянської освіти) – 1 година 

Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 2 годин, резерву годин немає. 

Інформатична освітня галузь (Інформатика) – 1,5  година

Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 2 годин, резерв – 0,5 години

Технологічна освітня галузь (Технології) – 1 година

Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 3 годин, резерв – 1 година. 

Мистецька освітня галузь – 2 години

За рішенням закладу освіти мистецька галузь ділиться на дві складові  «Музичне мистецтво» ( 1 година) та «Образотворче мистецтво» (1 година).

Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 3 годин, резерв – 1 година.

Фізична культура – 3 години (не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються). 

Додаткові години для  проведення індивідуальних консультацій та групових занять – 2 години. 

Українська мова - 1год, математика – 1 год.

 

5. Модельні навчальні програми

Модельна навчальна програма - документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета, інтегрованого курсу та види навчальної діяльності учнів, рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством.

Модельні навчальні програми можуть бути розроблені для всього рівня базової середньої освіти (5-9 класи) або окремо для кожного циклу: адаптаційного циклу (5 класу) та циклу базового предметного навчання (6-9 класи).

Поданий у додатку 5 перелік модельних навчальних програм є базовим і може бути доповнений іншими модельними навчальними програмами, які отримають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», шляхом внесення змін до цієї Типової освітньої програми в установленому порядку.

Спираючись на модельні навчальні програми, заклад освіти може розробляти навчальні програми предметів, білінгвальних курсів, інтегрованих курсів, що мають містити опис результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом та/або відповідними модельними навчальними програмами. Формування змісту навчальних предметів, білінгвальних курсів, інтегрованих курсів може здійснюватися шляхом упорядкування в логічній послідовності результатів навчання кількох освітніх галузей, однієї освітньої галузі або її окремих складників.

Навчальні програми, що розроблені на основі модельних навчальних програм, затверджуються педагогічною радою закладу освіти.

Перелік модельних навчальних програм для 5 класу у 2022/2023 навчальному році

 

Освітня галузь

Модельна навчальна програма

автор

Мовно-літературна (українська мова, українська та зарубіжна літератури

 Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

 

Модельна навчальна програма «Українська література. 5-6 класи»для закладів загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

 Голуб Н. Б.,

Горошкіна О. М.

 

 

 

Яценко Т.О.,

Качак Т.Б.,

Кизилова В.В.,

Пахаренко В.І.,

Дячок С.О.,

Овдійчук Л.М.,

Слижук О.А.,

Макаренко В.М.,

Тригуб І.А.

 

Ніколенко О.М.,

Ісаєва О.О.,

Клименко Ж.В.,

Мацевко-Бекерська Л.В.,

Юлдашева Л.П.,

Рудніцька Н.П.,

Туряниця В.Г.,

Тіхоненко С.О.,

Вітко М.І.,

Мовно-літературна (іншомовна освіта)

Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти

Редько В.Г.,

Шаленко О.П., Сотникова С.І., Коваленко О.Я., Коропецька І.Б.,

Якоб О.М., Самойлюкевич І.В., Добра О.М.,

Кіор Т.М.

Математична

Модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Мерзляк А.Г.,

Номіровський Д.А.,

Пихтар М.П.,

Рубльов Б.В.,

Семенов В.В.,

Якір М.С.

Природнича

Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти

Біда Д.Д.,

Гільберг Т.Г.,

Колісник Я.І.

Громадянська та історична освіта

Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти

§  Гісем О.В.,

§  Мартинюк О.О.

 

 

 

Соціальна та здоров’язбережна

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти

·         Модельна навчальна програма «Етика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Воронцова Т.В.,

Пономаренко В.С.,

Лаврентьєва І.В.,

Хомич О.Л.

 

 

 

Ашортіа Є.Д.,

Бакка Т.В.,

Желіба О.В.,

Козіна Л.Є.,

Мелещенко Т.В.,

Щупак І.Я.

Технологічна

Модельна навчальна програма "Технології. 5-6 класи" для закладів загальної середньої освіти

Кільдеров Д.Е.,

Мачача Т.С.,

Юрженко В.В.,

Луп’як Д.М.

 

 

 Інформатична

Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 клас» для закладів загальної середньої освіти

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

Мистецька

 Модельна навчальна програма «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти .

Масол Л.М.,

Просіна О.В.

Фізична культура

Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

 

 Педан О.С., Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В., Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М. та інші)

 

 

6. Форми організації освітнього процесу

 

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.

У рамках академічної свободи форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти та відображаються в освітній програмі закладу освіти. Вибір форм залежить від наявності необхідних ресурсів (матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності тощо), а також форм здобуття освіти.

За потреби заклад освіти може організувати здобуття освіти за індивідуальною освітньою траєкторією. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням необхідних для цього ресурсів, наявних у закладу (закладів) освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, зокрема тих, що забезпечують здобуття освіти за мережевою формою здобуття освіти.

Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та підписується батьками.

З метою належної організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти формуються класи та/або групи, зокрема спеціальні, інклюзивні, з дистанційною, вечірньою формою здобуття освіти, з навчанням мовою корінного народу чи національної меншини України поряд із державною мовою.

7. Опис інструментарію оцінювання

 

Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних предметів, інтегрованих курсів обов’язкового освітнього компонента типового навчального плану. Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти може прийняти рішення про оцінювання результатів навчання складників вибіркового освітнього компонента.

Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття базової середньої освіти, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

Оцінювання результатів навчання учнів має бути зорієнтованим на ключові компетентності і наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом.

Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання учнів, визначеними Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, визначених Міністерством освіти і науки України.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є: поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання та державна підсумкова атестація.

Річне оцінювання здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку. Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюють відповідно до вимог модельних навчальних програм із застосуванням таких основних форм та способів:

·         усної (зокрема шляхом індивідуального, групового та фронтального опитування);

·         письмової, у тому числі графічної (зокрема шляхом виконання діагностичних, самостійних та контрольних робіт, тестування, організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, графіками, схемами, контурними картами тощо);

·         цифрової (зокрема шляхом тестування в електронному форматі);

·         практичної (зокрема шляхом організації виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проєктів, виготовлення виробів, роботи з біологічними об'єктами, хімічними речовинами тощо).

У рамках академічної свободи педагогічні працівники школи здійснюють вибір форм, змісту та способу оцінювання залежно від дидактичної мети.

Навчальний план

для 5 класу з українською мовою навчання

АДАПТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ

 

Освітня галузь

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

для  5-х класів

Мовно-літературна

Українська мова

4

Українська література

2

Зарубіжна література

1,5

Англійська мова

4

Математична

Математика

5

Природнича

Пізнаємо природу

2

Географія

-

Соціальна і здоров’я

збережувальна

Здоров’я, безпека та добробут

1

Етика

1

Громадянська та історична

Вступ до історії України та громадянської освіти

1

Історія України

Всесвітня історія

-

Інформатична

Інформатика

1,5

Технологічна

Технології

1

Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

2

Фізична культура

Фізична культура

3

Разом (без фізичної культури+фізична культура)

26

+3

Додаткові години для проведення індивідуальних консультацій

2

Українська мова

1

Математика

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

Всього (без фізичної культури+фізична культура; без урахування поділу класів на групи)

28+3=31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи                                                        Валентина ЮРЧЕНКО